Propozície SSA PDF Vytlačiť

Team

Na súpiske teamu sú minimálne traja maximálne piati hráči. Družstvo tvoria traja hráči a dvaja náhradníci, no na každý zápas môžu nastúpiť vždy len štyria hráči. V kategórii Open Mix musí byť na súpiske minimálne jedno dievča, taktiež musí byť po celý čas na ihrisku. V prípade zranenia dievčaťa, ak družstvo nemá žiadne iné dievča na súpiske, záleží od súpera, či sa bude v zápase pokračovať. Ak súper súhlasí, zápas sa dohrá dokonca (aj v počte dvaja hráči), ak súper nesúhlasí, zápas sa končí kontumáciou 21:0 bez pridelenia bodu. V kategórii OPEN FUN nemusí byť dievča na súpiske, na súpiske nesmie byť žiadny extraligový alebo prvoligový hráč/hráčka. V kategórii

Štartovné

Kategórie Mini Street ZŠ, Mix ZŠ, Juniori, Old Young
- 12,- eur družstvo

Kategórie „Open Mix“ , „Muži“ , „Open Fun“
- 20,- eur družstvo

Úhrady

Prevodom, vkladom na účet v Tatrabanke: 2612950997/1100.
Variabilný symbol: kód prihláseného teamu
Správa pre prijímateľa: názov teamu/kategória/podujatie
(pr. Čistiaci prostriedok/muži/BB)

V prípade platby od stredy pred turnajom a neskôr, najmä pri úhradách z inej banky ako TB, je nutné poslať kópiu prevodu mailom na :
katka@basketland.sk, lucia@basketland.sk a streetballtour@basketland.sk
( Ak tak neučiníte môže sa Vám stať, že Váš team nebude načas akceptovaný a nebudete zaradený do vyžrebovania vybraného turnaja. Štartovné Vám bude samozrejme vrátené po odčítaní manipulačného poplatku vo výške 2 eur,-/hráč)

Prezentácia 

Pri prezentácii sa každé družstvo musí preukázať vytlačenou súpiskou družstva s menami všetkých hráčov (môžete si stiahnuť z webu) a zároveň preukázať ich totožnosť (OP, školský preukaz alebo iný preukaz s fotkou), aby bolo možné overiť splnenie vekovej hranice jednotlivých kategórií (max. resp. min. vek). Hráč môže byť uvedený v jednej kategórii len na súpiske jedného družstva počas jedného podujatia. V prípade, že na zápas nastúpi nezaregistrovaný hráč, družstvo kontumačne prehráva 21:0 bez pridelenia bodu a je vyradené z celého turnaja bez možnosti vrátenia štartovného.
Družstvo pri prezentácii určí kapitána, ktorý bude družstvo zastupovať. Kapitán musí byť schopný kedykoľvek počas turnaja preukázať totožnosť hráčov svojho družstva. Jeho povinnosťou je tiež oboznámiť seba i svoj team s pravidlami, podmienkami propozícií súťaže, ako aj s prípadnými organizačnými zmenami v hracom pláne na informačnej tabuli. Novou povinnosťou kapitána, je v prípade výhry v danom zápase, odniesť zápis o stretnutí označenému pracovníkovi SSA.

Hrací systém

Hrá sa v skupinách každý s každým. Zo skupiny sa postupuje do 16,8 alebo 4-členného play-off, kde sa hrá vyraďovacím systémom. V prípade rovnosti bodov v skupine o poradí rozhoduje:
1. vzájomný zápas – tabuľka vzájomných zápasov
2. rozdiel skóre zo vzájomných zápasov
3. vyšší počet strelených bodov z tabuľky vzájomných zápasov
4. rozdiel celkového skóre
5. vyšší počet strelených bodov celkovo
6. skrátený zápas (8 minút alebo 8 bodov)
NOVINKOU v hracom systéme je, že sa dohráva aj spodná časť tabuľky a podobne sa dohráva aj o 5.-8miesto.
Počet skupín i počet postupujúcich sa určí na základe počtu prihlásených družstiev v jednotlivých kategóriách. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny hracieho systému turnaja. Organizátor je si vyhradzuje právo na dodanie rozlišovacích tričiek, dresov či súprav na vybrané zápasy a súťažiace družstvá súhlasia s podmienkou nutnosti nastúpiť v tomto športovom odeve v určených zápasoch.

UPOZORNENIE

Ak sa družstvo nedostaví na hraciu plochu do 5 minút po predpokladanom začiatku zápasu, prehráva zápas kontumačne 21:0 bez nároku na bod. Protesty sa prijímajú do 15 minút po skončení zápasu. Družstvo pri protestoch zastupuje kapitán. Pri podaní protestu sa zloží záloha 15 eur,-, ktorá bude v prípade uznania protestu vrátená. Hráči pod vplyvom alkoholu môžu byť organizátorom vylúčení z turnaja bez nároku na vrátenie štartovné. Zaplatením štartovného resp. účasťou na turnaji účastník – hráč súhlasí s podmienkami organizátorov uvedenými v týchto pravidlách turnaja a tieto akceptuje. Organizátori sú oprávnení vyhotoviť a uverejňovať obrazové a zvukové záznamy účastníkov turnaja bez ich ďalšieho súhlasu v akomkoľvek mediálnom prostriedku.

 


spankbang