Domov > Novinky > Basketland n.f. > BL Streetball > OFICIÁLNE PRAVIDLÁ 3x3
OFICIÁLNE PRAVIDLÁ 3x3
30 April 2013 BL Streetball Written by Patrik Polcer


OFICIÁLNE PRAVIDLÁ 3x3 z angl. originálu FIBA 3x3 Rules of the Game

HRA: Hrajú dve družstvá na jeden kôš na polovici basketbalového ihriska.
HRACÍ KURT A LOPTA: Oficiálne rozmery ihriska sú 15 m (šírka) x 11 m (dĺžka). Vo všetkých kategóriách sa hrá s loptou veľkosti č.6
DRUŽSTVO: Družstvo tvorí 5 hráčov (3 + 2 náhradníci). Na každý zápas môžu nastúpiť iba 4 hráči. Zápas musí začať s 3 hráčmi každého družstva na ihrisku.
KAPITÁN: V prípade sporných situácií zastupuje družstvo len jeho kapitán. Ak sa pokračuje v hre, spor sa pokladá za vyriešený. Povinnosťou kapitána víťazného družstva je hneď po ukončení zápasu odniesť zápis o stretnutí označenému pracovníkovi SSA.
ODDYCHOVÝ ČAS: Každé družstvo si môže počas zápasu vybrať jeden 30-sekundový oddychový čas. Oddychový čas si môže družstvo vybrať, keď je prerušená hra, s výnimkou prípadu, že práve skórovalo. Ak sa hrá na hrubý čas, time-out si družstvo môže zobrať kedykoľvek, keď je hra prerušená okrem posledných dvoch minút.
ZAČIATOK HRY: Zápas začína losovaním (hod mincou) a víťazné družstvo si môže vybrať loptu na začiatku zápasu resp. si môže vybrať možnosť lopty na začiatku predĺženia.
HRACÍ ČAS: Zápas sa končí dosiahnutím 21 bodov resp. uplynutím hracieho času (zapisuje sa dosiahnutý stav pri ukončení zápasu). Koniec stretnutia odpíska rozhodca. Hracia doba zápasu je 10 min. čistý čas – čas stojí pri každom prerušení hry, počas TH a aj počas time-outu, po koši čas beží. (Meranie času a hrací čas je v kompetencii organizátora podujatia). Začiatok zápasov na všetkých ihriskách je centrálne štartovaný.

Pozn. Na podujatí UNIHRY sa hrá 12minút hrubého času.


PREDĹŽENIE: V prípade nerozhodného stavu po uplynutí hracej doby nasleduje predĺženie, víťazom je družstvo, ktoré ako prvé dosiahne 2 body a loptu má družstvo, ktoré ju nemalo na začiatku zápasu.
BODOVANIE: Každý kôš z poľa má hodnotu 1 bodu. Kôš dosiahnutý zo vzdialenosti väčšej než 6,75m (trojkový oblúk) má hodnotu 2 bodov.
V kategóriách OPEN MIX má kôš z poľa dosiahnutý dievčaťom hodnotu 2 bodov a kôš spoza trojkového oblúka hodnotu 3 bodov. V kategóriách Mini Street MIX, MIX ZŠ a OPEN FUN je bodovanie bez zvýhodnenia. V kategórii OLD-YOUNG platí zvýhodnené bodovanie pre dieťa (YOUNG).
ÚTOK – OBRANA:
Shot clock: Útočiace družstvo má na útok 12 sekúnd (kategória mužov a žien). Pre ostatné kategórie platí čas na útok 16 sekúnd. V mládežníckych kategóriách (mini, zš) sa čas na útok nemeria.
Ak brániace družstvo získa loptu (vypichnutím, obranným doskokom po neúspešnej streľbe súpera), nesmie strieľať, ale musí loptu dostať za trojkový oblúk a odtiaľ rozohrať. Útočiace družstvo môže po neúspešnej streľbe (vrátane trestného hodu) doskočiť loptu a prípadne skórovať bez rozohrania za trojkový oblúk. Po úspešnom skorovaní (z poľa alebo trestného hodu), hra pokračuje bez prerušenia, družstvo ktoré inkasovalo, musí loptu dostať za trojkový oblúk a odtiaľ pokračovať v hre. Družstvo, ktoré skórovalo sa nesmie dotknúť lopty, kým súper nezíska kontrolu nad loptou, kde sa rešpektuje územie útočného oblúka. Kontrola lopty družstvom začína, keď hráč tohto družstva má živú loptu pod kontrolou, t.j. drží loptu, dribluje s loptou alebo má živú loptu k dispozícií. Ak skórujúce družstvo úmyselné odrazí loptu, je proti nemu nariadená technická chyba, poškodené družstvo hádže 1 TH a má loptu opäť k dispozícií. „Rozohrania za trojkový oblúk“ je splnené vtedy, keď hráč s loptou má obidve nohy súčasne za trojkovým oblúkom. Po akomkoľvek inom prerušení hry sa hra začína tzv. „checkom“. Útočiaci hráč vyjde za trojkovú čiaru, obranca ostáva naopak v území ohraničenom trojkovou čiarou. Útočník umožní obrancovi dotyk lopty a začína sa hrať. Situácie, ktoré vedú k rozskoku sa neriešia podľa striedavého držania lopty, ale loptu vždy získava brániace družstvo.
FAULY: Všetky fauly hlási faulovaný hráč, resp. odpíska rozhodca . Očakáva sa spravodlivý prístup, pri ktorom budú obe družstvá uznávať svoje fauly.
Fauly pri streľbe: Ak bol hráč faulovaný pri streľbe a nepadol kôš, strieľajúci hráč získava 1 voľný trestný hod (šestka), ak hráč strieľal spoza trojbodového oblúka získava 2 voľné trestné hody. Ak bol hráč faulovaný pri streľbe a kôš padol, strieľajúci hráč získava 1 voľný trestný hod ako bonus, bez ohľadu na to, z akej vzdialenosti strieľal.
Limit pre družstvo: 7 faulov. Ak je družstvo potrestané 7.faulom, tak po každom ďaľšom faule na hráča s loptou má útočiace družstvo voľný trestný hod.
Limit pre hráča: Maximálny počet faulov hráča v zápase je 4. Ak sa hráč dopustí 4.faulu, musí opustiť hraciu plochu v danom zápase a nesmie nastúpiť ani v predĺžení.
Nešportový faul: Po nešportovom faule je družstvo potrestané trestným hodom a opätovným držaním lopty. 2 nešportové fauly v 1 zápase znamenajú diskvalifikáciu hráča. Po 2 diskvalifikáciách v turnaji je družstvo vylúčené z turnaja.
STRIEDANIE: Družstvo môže striedať len počas prerušenia hry. Striedať sa nedá po koši.
ROZHODOVANIE: Pozorovateľ nie je klasický rozhodca, nerozhoduje zápas, len zasahuje v prípade výskytu nezhôd. Po konflikte vstupuje rozhodca do hry a plní úlohu klasického rozhodcu. (Postavenie aktívneho rozhodcu v každom stretnutí je v kompetencii usporiadateľa). Neuposlúchnutie pozorovateľa vedie k strate lopty, opakované neuposlúchnutie sa trestá kontumáciou zápasu v neprospech previneného družstva. Pozorovateľ rozhoduje o platnosti dosiahnutého koša a hlási aktuálne skóre, hlási zostávajúcich 5 sekúnd n zakončenie útočiaceho družstva. Na požiadanie aspoň jedného teamu už pred alebo počas zápasu je pozorovateľ od začiatku v role klasického rozhodcu. Okrem hlavného rozhodcu je na každom ihrisku aj pomocný rozhodca, ktorý zapisuje skóre a stopuje čas.
TRESTY: Pri úmyselnom neodôvodnenom zdržovaní bude proti družstvu nariadený oddychový čas. Ak ho už družstvo nemá, alebo zdržuje opakovane, je potrestané stratou lopty. Pri vulgárnom správaní voči organizátorom, hráčom či divákom je hráč upozornený, v prípade ďalšieho napomenutia je hráč diskvalifikovaný do konca zápasu. Ak sa hráč dopustí výrazne nešportového správania (zvlášť hrubý priestupok proti pravidlám, fyzické či veľmi hrubé slovné napadnutie organizátorov, hráčov či divákov) jeho družstvo stráca loptu a previnilec je diskvalifikovaný do konca zápasu. Pozorovateľ sa musí aktívne podieľať na priebehu každého zápasu. Jeho právomocou je vstúpiť do hry v rámci fair-play pri zdržovaní, hrubom a nešportovom správaní. O ďalšom postupe (kontumácia zápasu, vylúčenie z turnaja) rozhodne pozorovateľ a organizátori.
PROTESTY: Prípadné protesty riešia s konečnou platnosťou organizátori. Pri podaní protestu sa zloží záloha 15,- EUR, ktorá bude v prípade uznania protestu vrátená.
UPOZORNENIE: Hráči ani pozorovateľ nemajú právo meniť pravidlá. Zvyšné pravidlá sú podľa platných pravidiel FIBA.

Logo SSA

 
Basketland Novinky

Galéria

 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria
 • Galéria


spankbang