Pravidlá SSA PDF Vytlačiť

OFICIÁLNE PRAVIDLÁ 3x3 Basket Tour 2014

HRA: Hrajú dve družstvá na jeden kôš na polovici basketbalového ihriska.

HRACÍ KURT A LOPTA: Oficiálne rozmery ihriska sú 15 m (šírka) x 11 m (dĺžka). Vo všetkých kategóriách sa hrá s loptou veľkosti č. 6.

DRUŽSTVO: Súpiska družstva je tvorená maximálne 5 hráčmi (3 + 2 náhradníci). Na každý zápas môžu nastúpiť iba 4 hráči, v rámci podujatia je možné nomináciu na zápasy meniť. Zápas musí začať s 3 hráčmi každého družstva na ihrisku.

KAPITÁN: V prípade sporných situácií zastupuje družstvo len jeho kapitán. Ak sa pokračuje v hre, spor sa pokladá za vyriešený. Povinnosťou kapitána víťazného družstva je hneď po ukončení zápasu odniesť zápis o stretnutí označenému pracovníkovi SSA.

ODDYCHOVÝ ČAS: Každé družstvo si môže počas zápasu vybrať jeden 30-sekundový oddychový čas. Oddychový čas si môže družstvo vybrať, keď je prerušená hra alebo dostalo kôš.

ZAČIATOK HRY: Zápas začína losovaním (hod mincou) a víťazné družstvo si môže vybrať loptu na začiatku zápasu, resp. si môže vybrať možnosť lopty na začiatku predĺženia.

HRACÍ ČAS: Zápas sa končí dosiahnutím 21 bodov, resp. uplynutím hracieho času (zapisuje sa dosiahnutý stav pri ukončení zápasu). Koniec stretnutia odpíska rozhodca. Hracia doba zápasu je 10 min. čistý čas – čas stojí pri každom prerušení hry, počas TH a aj počas time-outu, po koši čas beží. (Meranie času a hrací čas je v kompetencii organizátora podujatia).

PREDĹŽENIE: V prípade nerozhodného stavu po uplynutí hracej doby nasleduje predĺženie, víťazom je družstvo, ktoré ako prvé dosiahne 2 body a loptu má družstvo, ktoré ju nemalo na začiatku zápasu.

BODOVANIE: Každý kôš z poľa má hodnotu 1 bodu. Kôš dosiahnutý zo vzdialenosti väčšej než 6,75m (trojkový oblúk) má hodnotu 2 bodov.
V kategóriách OPEN MIX má kôš z poľa dosiahnutý dievčaťom hodnotu 2 bodov a kôš spoza trojkového oblúka hodnotu 3 bodov. V kategóriách Mini Street MIX, MIX ZŠ a OPEN FUN je bodovanie bez zvýhodnenia. V kategórii OLD-YOUNG platí zvýhodnené bodovanie pre dieťa (YOUNG).

ÚTOK – OBRANA:
Shot clock: Útočiace družstvo má na útok 12 sekúnd (kategória mužov, juniorov a žien). Pre všetky ostatné kategórie platí čas na útok 16 sekúnd.

Ak brániace družstvo získa loptu (vypichnutím, obranným doskokom po neúspešnej streľbe súpera), nesmie strieľať, ale musí loptu dostať za trojkový oblúk a odtiaľ rozohrať. Útočiace družstvo môže po neúspešnej streľbe (vrátane trestného hodu) doskočiť loptu a prípadne skórovať bez rozohrania za trojkový oblúk. Po úspešnom skórovaní (z poľa alebo trestného hodu), hra pokračuje bez prerušenia, družstvo ktoré inkasovalo, musí loptu dostať za trojkový oblúk a odtiaľ pokračovať v hre. Družstvo, ktoré skórovalo sa nesmie dotknúť lopty, kým súper nezíska kontrolu nad loptou, kde sa rešpektuje územie útočného oblúka. Kontrola lopty družstvom začína, keď hráč tohto družstva má živú loptu pod kontrolou, t.j. drží loptu, dribluje s loptou alebo má živú loptu k dispozícií. Ak skórujúce družstvo úmyselne odrazí loptu, je proti nemu nariadené upozornenie a následne technická chyba. Poškodené družstvo hádže 1 TH a má loptu opäť k dispozícií. „Rozohranie za trojkový oblúk“ je splnené vtedy, keď hráč s loptou má obidve nohy súčasne za trojkovým oblúkom. Po akomkoľvek inom prerušení hry sa hra začína tzv. „checkom“. Útočiaci hráč vyjde za trojkovú čiaru, obranca ostáva naopak v území ohraničenom trojkovou čiarou. Útočník umožní obrancovi dotyk lopty a začína sa hrať. Situácie, ktoré vedú k rozskoku sa neriešia podľa striedavého držania lopty, ale loptu vždy získava brániace družstvo.

FAULY: Všetky fauly píska rozhodca. Očakáva sa spravodlivý prístup, pri ktorom budú obe družstvá uznávať svoje fauly.

Fauly pri streľbe: Ak bol hráč faulovaný pri streľbe a nepadol kôš, strieľajúci hráč získava 1 voľný trestný hod (šestka), ak hráč strieľal spoza trojbodového oblúka získava 2 voľné trestné hody. Ak bol hráč faulovaný pri streľbe a kôš padol, strieľajúci hráč získava 1 voľný trestný hod ako bonus, bez ohľadu na to, z akej vzdialenosti strieľal.

Limit pre družstvo: Po 7. faule družstva má faulovaný hráč výhodu jedného trestného hodu. Po 10. faule družstva má faulovaný hráč výhodu jedného trestného hodu a opätovné držanie lopty.

Nešportový faul: Po nešportovom faule je družstvo potrestané trestným hodom a opätovným držaním lopty. 2 nešportové fauly v 1 zápase znamenajú diskvalifikáciu hráča. Po 2 diskvalifikáciách v turnaji je družstvo vylúčené z turnaja.

STRIEDANIE: Družstvo môže striedať len počas prerušenia hry. Striedať sa nedá po koši.

ROZHODOVANIE: Na dodržiavanie pravidiel každého zápasu dohliada rozhodca. Neuposlúchnutie rozhodcu vedie k strate lopty, opakované neuposlúchnutie sa trestá kontumáciou zápasu v neprospech previneného družstva. Okrem hlavného rozhodcu je na každom ihrisku aj pomocný rozhodca, ktorý zapisuje skóre a stopuje čas. Na každom podujatí sa okrem rozhodcov nachádza aj hlavný rozhodca a tzv. “supervisor“ podujatia, ktorí dohliadajú na dodržiavanie pravidiel. Hlavný rozhodca a ani supervisor nemajú v kompetencií meniť rozhodnutia rozhodcu a ani rozhodovať o zmene výsledku.

TRESTY: Pri úmyselnom neodôvodnenom zdržovaní bude proti družstvu nariadený oddychový čas. Ak ho už družstvo nemá, alebo zdržuje opakovane, je potrestané stratou lopty. Pri vulgárnom správaní voči organizátorom, hráčom či divákom je hráč upozornený, v prípade ďalšieho napomenutia je hráč diskvalifikovaný do konca zápasu. Ak sa hráč dopustí výrazne nešportového správania (zvlášť hrubý priestupok proti pravidlám, fyzické či veľmi hrubé slovné napadnutie organizátorov, hráčov či divákov) jeho družstvo stráca loptu a previnilec je diskvalifikovaný do konca zápasu. O ďalšom postupe (kontumácia zápasu, vylúčenie z turnaja) rozhodne pozorovateľ, supervisor, hlavný rozhodca a organizátori.

PROTESTY: Prípadné protesty riešia s konečnou platnosťou organizátori. Pri podaní protestu sa zloží záloha 15,- EUR, ktorá bude v prípade uznania protestu vrátená.

UPOZORNENIE: Hráči ani rozhodcovia nemajú právo meniť pravidlá. Zvyšné pravidlá sú podľa platných pravidiel FIBA.

 


spankbang