Domov > Podujatia > Streetball Tour 10 > Propozície
Propozície PDF Print

Team:

Na súpiske teamu sú minimálne 3ja maximálne 5ti hráči. Družstvo tvoria 3ja hráči a 2ja náhradníci. V kategórii Open Mix musí byť na súpiske minimálne jedno dievča, taktiež musí byť po celý čas na ihrisku. V prípade zranenia dievčaťa, ak družstvo nemá žiadne iné dievča na súpiske, záleží od súpera, či sa bude v zápase pokračovať. Ak súper súhlasí, zápas sa dohrá dokonca (aj v počte 2ja hráči), ak súper nesúhlasí, zápas sa končí kontumáciou 12:0 bez pridelenia bodu.

Štartovné:

Kategórie Mini Street ZŠ a Mix ZŠ

štartovné odpustené v rámci podpory Slovenskej asociácie športu na školách a Nadácie Slovenskej Sporiteľne

AND1 category U19 juniori

- 4 eur,-/hráč (neregistrovaný v SSA)

- 3 eur,-/hráč (registrovaný v SSA)

Kategórie !Satro Open Mix“ a „Koratex Muži“

- 5 eur,-/hráč (neregistrovaný v SSA)

- 4 eur,-/hráč (registrovaný v SSA)

Úhrady

Úhrada (iba vopred!!! - najneskôr do štvrtka pred turnajom (23:00))

Číslo účtu: 26 12 95 09 97 / 1100 Tatrabanka

V prípade platby od stredy pred turnajom a neskôr, najmä pri úhradách z inej banky ako TB, je nutné poslať kópiu prevodu mailom na :lucia@basketland.sk a basketland@basketland.sk

( Ak tak neučiníte môže sa Vás stať, že Vás team nebude načas akceptovaný a nebudete zaradený do vyžrebovania vybraného turnaja. Štartovné Vám bude samozrejme vrátené po odčítaní manipulačného poplatku vo výške 2 eur)

Prezentácia:

Pri prezentácii musia byť uvedené mená všetkých hráčov a preukázaná ich totožnosť (OP, školský preukaz alebo iný preukaz s fotkou), aby bolo možné overiť splnenie vekovej hranice jednotlivých kategórií (max. resp. min. vek). Hráč môže byť uvedený v jednej kategórii len na súpiske jedného družstva počas jedného podujatia. V prípade, že na zápas nastúpi nezaregistrovaný hráč, družstvo kontumačne prehráva 12:0 bez pridelenia bodu.

Družstvo pri prezentácii určí kapitána, ktorý bude družstvo zastupovať. Kapitán musí byť schopný kedykoľvek počas turnaja preukázať totožnosť hráčov svojho družstva. Jeho povinnosťou je tiež oboznámiť seba i svoj team s pravidlami, podmienkami propozícií súťaže, ako aj s prípadnými organizačnými zmenami v hracom pláne na informačnej tabuli.

Kategórie :

· Kategória Slovenskej asociácie športu na školách“ Mini Street ZŠ – ročník narodenia 1998 a mladší žiaci ZŠ

· „Kategória Nadácie Slovenskej Sporiteľne“ Mix ZŠ – ročník narodenia 1995 a mladší žiaci ZŠ

· „AND1 category“ 16-19 CHLAPCI – ročník narodenia 1991 a mladší

· „Koratex category“ MUŽI – ročník narodenia 1990 a starší

· „SATRO Open Mix category“ – voľná kategória, dievča na ihrisku po celý hrací čas povinnosťou

Hrací systém:

Hrá sa v skupinách každý s kyždým. Zo skupiny sa postupuje do 16,8 alebo 4-členného play-off, kde sa hrá vyraďovacím systémom. V prípade rovnosti bodov v skupine o poradí rozhoduje:

1. vzájomný zápas – tabuľka vzájomných zápasov

2. rozdiel skóre zo vzájomných zápasov

3. vyšší počet strelených bodov z tabuľky vzájomných zápasov

4. rozdiel celkového skóre

5. vyšší počet strelených bodov celkovo

6. skrátený zápas (8 minút alebo 8 bodov)

Počet skupín i počet postupujúcich sa určí na základe počtu prihlásených družstiev v jednotlivých kategóriách. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny hracieho systému turnaja. Organizátor je si vyhradzuje právo na dodanie rozlišovacích tričiek, dresov či súprav na vybrané zápasy a súťažiace družstvá súhlasia s podmienkou nutnosti nastúpiť v tomto športovom odeve v určených zápasoch.

UPOZORNENIE:

Ak sa družstvo nedostaví na hraciu plochu do 5 minút po predpokladanom začiatku zápasu, prehráva zápas kontumačne 12:0 bez nároku na bod. Protesty sa prijímajú do 10 minút po skončení zápasu. Družstvo pri protestoch zastupuje kapitán. Pri podaní protestu sa zloží záloha 15 eur,-, ktorá bude v prípade uznania protestu vrátená. Zaplatením štartovného resp. účasťou na turnaji účastník – hráč súhlasí s podmienkami organizátorov uvedenými v týchto pravidlách turnaja a tieto akceptuje. Organizátori sú oprávnení vyhotoviť a uverejňovať obrazové a zvukové záznamy účastníkov turnaja bez ich ďalšieho súhlasu v akomkoľvek mediálnom prostriedku.

 

Odpočítanie

spankbang